Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2020.

1. Toepasselijkheid; Sluiting van het contract

1.1 Usual Suspects B.V. (hierna: “Bureau”) verleent haar diensten uitsluitend op basis van de volgende Algemene Voorwaarden (AV). Zij zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het Bureau en Opdrachtgever, ook als daar niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. De AV zijn uitsluitend van toepassing op juridische transacties met ondernemers, d.w.z. B2B-transacties.

1.2 De versie die van toepassing is op het moment dat een overeenkomst wordt gesloten, is relevant. Afwijkingen van deze AV en andere aanvullende overeenkomsten met Opdrachtgever zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Bureau zijn bevestigd.

1.3 Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, ook al is Bureau daarvan op de hoogte, tenzij per geval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bureau maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Geen enkel ander bezwaar van Bureau tegen de AV van Opdrachtgever is vereist.

1.4 Opdrachtgever zal worden geïnformeerd over wijzigingen van de AV; deze worden geacht te zijn overeengekomen tenzij Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de gewijzigde AV; in de informatie zal Opdrachtgever uitdrukkelijk worden geïnformeerd over de gevolgen van het stilzwijgen van zijn kant.

1.5 Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van kracht zijn, blijft het bindende karakter van de overige bepalingen en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten onaangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een effectieve bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.6 De aanbiedingen van Bureau kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn niet bindend.

2. Social Mediakanalen

Voordat een bestelling wordt geplaatst, wijst Bureau Opdrachtgever er uitdrukkelijk op dat aanbieders van “sociale-mediakanalen” (bijv. facebook; hierna “Aanbieders” genoemd) zich in hun gebruiksvoorwaarden het recht voorbehouden om advertenties of reclame-uitingen om welke reden dan ook af te wijzen of te verwijderen. Dienovereenkomstig zijn de aanbieders niet verplicht om inhoud of informatie door te sturen naar gebruikers. Er bestaat dus een risico, dat niet Bureau kan worden aangerekend, dat reclame- of promotie-uitingen zonder enige reden worden verwijderd. Hoewel in het geval van een klacht van een andere gebruiker Aanbieders wel de mogelijkheid bieden om te reageren, zal de inhoud ook in dat geval onmiddellijk worden verwijderd. In dat geval kan het herstellen van de oorspronkelijke, rechtmatige toestand enige tijd duren. Bureau werkt op basis van de gebruiksvoorwaarden van de Aanbieders, waarop het geen invloed heeft, en maakt ze ook de basis van de bestellingen van Opdrachtgever. Door het plaatsen van de bestelling erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk dat deze gebruiksvoorwaarden (mede) bepalend zijn voor de rechten en plichten van een eventuele contractuele relatie. Bureau is voornemens de opdracht van Opdrachtgever naar beste weten en overtuiging uit te voeren en zich te houden aan het beleid van “sociale-mediakanalen”. Vanwege de momenteel geldende gebruiksvoorwaarden en het feit dat iedere gebruiker zich gemakkelijk kan beroepen op een overtreding van de wet met als doel dat de inhoud wordt verwijderd, kan Bureau niet garanderen dat de bestelde campagne te allen tijde kan worden herroepen.

3. Bescherming van concepten en ideeën

Indien een potentiële opdrachtgever Bureau reeds vooraf heeft uitgenodigd om een concept te ontwikkelen en indien Bureau deze uitnodiging vóór het sluiten van het hoofdcontract accepteert, is het volgende van toepassing:

3.1 Door de uitnodiging en aanvaarding van de uitnodiging door Bureau gaan de potentiële Opdrachtgever en Bureau een contractuele relatie aan (“pitching contract”). Dat contract zal ook gebaseerd zijn op deze AV.

3.2 De potentiële Opdrachtgever erkent dat Bureau reeds door het ontwikkelen van een concept kostenintensieve diensten zal leveren, ook al heeft Opdrachtgever zelf nog geen uitvoeringstaken op zich genomen.

3.3 Voor zover zij het voor de bescherming van het auteursrecht vereiste niveau van originaliteit bereiken, worden de taalkundige en grafische delen van het begrip beschermd door de Nederlandse Auteurswet. Het is de potentiële Opdrachtgever niet toegestaan deze delen te gebruiken of te bewerken zonder toestemming van Bureau, alleen op grond van de Auteurswet.

3.4 Bovendien bevat het concept ideeën die relevant zijn voor reclame en die niet het niveau van originaliteit bereiken dat nodig is voor de bescherming van het auteursrecht en dus niet worden beschermd door de Auteurswet. Dergelijke ideeën worden aan het begin van elk creatief proces gegenereerd en kunnen worden gedefinieerd als de creatieve vonk voor alle volgende werkresultaten en dus als de oorsprong van de marketingstrategie. Daarom worden die elementen van het concept beschermd die uniek zijn en de marketingstrategie kenmerken. In het kader van deze overeenkomst wordt onder ideeën met name verstaan: reclameslogans, reclameteksten, grafieken en illustraties, reclamemiddelen, etc., ook als deze niet het voor de auteursrechtelijke bescherming vereiste niveau van originaliteit bereiken.

3.5 De potentiële Opdrachtgever verbindt zich ertoe de creatieve reclame-ideeën die Bureau in het kader van het concept heeft gepresenteerd, niet te (laten) exploiteren en/of commercieel te (laten) gebruiken in een andere context dan de correctie van een later te sluiten hoofdcontract.

3.6 Indien de potentiële Opdrachtgever van mening is dat Bureau hem ideeën heeft voorgelegd die hij al voor de presentatie had, dient hij dit binnen 14 dagen na de dag van de presentatie per e-mail aan Bureau kenbaar te maken en daarbij bewijsmiddelen aan te dragen die een chronologische verdeling mogelijk maken.

3.7 Anders gaan partijen ervan uit dat Bureau aan de potentiële Opdrachtgever een idee heeft voorgelegd dat nieuw voor hem is. Indien Opdrachtgever het idee gebruikt, moet worden aangenomen dat Bureau daarvoor een vergoeding heeft ontvangen.

3.8 De potentiële Opdrachtgever kan worden ontheven van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel indien hij een redelijke vergoeding betaalt, vermeerderd met 21% BTW. Deze ontheffing wordt pas van kracht na ontvangst van de volledige compensatiebetaling door Bureau.

4. Omvang van de diensten; Orderverwerking; Verplichtingen van de klant tot samenwerking

4.1 De omvang van de te verlenen diensten is gebaseerd op de specificaties van Bureau overeenkomst of de eventuele opdrachtbevestiging van Bureau en het eventuele verslag van de briefing. Latere wijzigingen van de diensten zijn onderworpen aan de schriftelijke bevestiging van Bureau. Bij de uitvoering van de opdracht is Bureau vrij om binnen het door Opdrachtgever aangegeven kader naar eigen inzicht te handelen.

4.2 Alle diensten van Bureau (inclusief maar niet beperkt tot alle voorontwerpen, schetsen, definitieve tekeningen, drukproeven, blauwdrukken, kopieën, kleurenprints en elektronische bestanden) zullen door Opdrachtgever worden gecontroleerd en binnen drie werkdagen na ontvangst door Opdrachtgever worden vrijgegeven. Indien zij niet binnen deze termijn worden vrijgegeven, worden zij geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd. Na het verstrijken van deze termijn en zonder antwoord van Opdrachtgever worden zij geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

4.3 Opdrachtgever zal alle informatie en documenten die nodig zijn voor het verlenen van de dienst volledig en tijdig aan Bureau ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal Bureau op de hoogte stellen van alle omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht, ook als deze pas in de loop van de uitvoering van de opdracht bekend worden. Opdrachtgever draagt de kosten die ontstaan doordat de werkzaamheden door Bureau opnieuw moeten worden uitgevoerd of door zijn onjuiste, onvolledige of naderhand gewijzigde specificaties worden vertraagd.

4.4 Daarnaast is Opdrachtgever verplicht de door hem ter uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde documenten (foto’s, logo’s, etc.) te vrijwaren van eventuele auteursrechten, merkrechten, merken of andere rechten van derden (rechtenvereffening) en garandeert hij dat de documenten vrij zijn van rechten van derden en dus voor het gewenste doel kunnen worden gebruikt. In geval van louter lichte nalatigheid of indien zij haar waarschuwingsplicht heeft vervuld, is Bureau niet aansprakelijk (althans niet voor de relatie tussen Bureau en Opdrachtgever) voor een inbreuk op dergelijke rechten van derden door documenten die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Indien Bureau aansprakelijk wordt gesteld voor een inbreuk op dergelijke rechten, zal Opdrachtgever Bureau vrijwaren en schadeloos stellen voor alle door Bureau geleden nadelen als gevolg van aanspraken van derden, inclusief de kosten van redelijke juridische bijstand. Opdrachtgever verbindt zich ertoe Bureau te ondersteunen bij de verdediging van eventuele vorderingen van derden. Opdrachtgever zal Bureau daartoe zonder verzoek alle documenten ter beschikking stellen.

5. Externe diensten; inbedrijfstelling van derden

5.1 Bureau heeft het recht om naar eigen goeddunken de diensten zelf te verrichten, deskundige derden in te schakelen als gemachtigde [Erfüllungsgehilfen in de zin van artikel 1313a van het Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek [AGBG]] en/of een derde partij opdracht te geven om dergelijke diensten te verrichten (“Diensten Derden”).

5.2 De ingebruikname van derden in het kader van een Diensten Derden geschiedt hetzij op eigen naam, hetzij op naam van Opdrachtgever. Bureau zal de betreffende derde met zorg selecteren en ervoor zorgen dat deze voldoende gekwalificeerd is.

5.3 Opdrachtgever neemt verplichtingen op zich ten opzichte van derden die na afloop van de overeenkomst blijven bestaan. Dit geldt uitdrukkelijk ook in geval van beëindiging van de agentuurovereenkomst om welke reden dan ook.

6. Deadlines

6.1 Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij bindend zijn, gelden de vermelde leverings- of servicetijden slechts bij benadering en niet bindend. Bindende afspraken over termijnen worden schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd door Bureau.

6.2 Indien de levering/dienstverlening door Bureau wordt vertraagd om redenen waarvoor Bureau niet verantwoordelijk is, zoals bijvoorbeeld overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen die niet met redelijke middelen kunnen worden voorkomen, worden de serviceverplichtingen opgeschort voor de duur en de omvang van de belemmering en worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd. Indien deze vertragingen langer dan twee maanden duren, hebben Opdrachtgever en Bureau het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Indien Bureau in verzuim is, kan Opdrachtgever de overeenkomst slechts ontbinden nadat hij Bureau schriftelijk een redelijke respijttermijn van ten minste 14 dagen heeft toegekend en deze termijn vruchteloos is verstreken. Vorderingen van Opdrachtgever op grond van wanprestatie of verzuim zijn uitgesloten, tenzij opzet of grove schuld kan worden bewezen.

7. Voortijdige beëindiging

7.1 Bureau heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang om redenen te beëindigen. Oorzaken zijn onder meer, maar niet uitsluitend, situaties waarin;

(a) de levering van een dienst onmogelijk wordt om redenen waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is of verder wordt vertraagd, hoewel aan Opdrachtgever een respijttermijn van 14 dagen is toegekend;
(b) Opdrachtgevert materiële verplichtingen uit hoofde van dit contract blijft schenden, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een bedrag te betalen waarvan betaling is geëist of verplichtingen tot medewerking, ondanks een schriftelijke waarschuwing en het feit dat hem een respijttermijn van 14 dagen is toegekend.
c) er gegronde redenen tot bezorgdheid zijn over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en Opdrachtgever, op verzoek van Bureau, verzuimt om voorafgaand aan de dienstverlening door Bureau voorschotten te betalen of een passende zekerheid te stellen;

7.2 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hij een respijttermijn hoeft toe te kennen. Dit is met name het geval wanneer Bureau ondanks een schriftelijke waarschuwing en het verlenen van een respijttermijn van ten minste 14 dagen herhaaldelijk materiële bepalingen van deze overeenkomst schendt om de schending van de overeenkomst op te heffen.

8. Tarieven

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, ontstaat het recht van Bureau op vergoedingen voor een specifieke dienst zodra deze is verleend. Bureau heeft het recht voorschotten te vragen om zijn uitgaven te dekken. In het geval van een opdracht die zich over een langere periode uitstrekt, heeft Bureau het recht om tussentijdse facturen of voorschotfacturen uit te schrijven of om voorschotten op te vragen.

8.2 De vergoedingen worden vermeld als nettovergoedingen vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Indien in een specifiek geval geen overeenkomst over vergoedingen is gesloten, heeft Bureau recht op vergoedingen tegen marktconforme tarieven voor de geleverde diensten en voor de overdracht van auteursrechten en merken.

8.3 Alle diensten van Bureau die niet uitdrukkelijk onder de overeengekomen vergoedingen vallen, dienen afzonderlijk te worden betaald. Alle door het bureau gemaakte contante kosten worden door Opdrachtgever vergoed.

8.4 De door Bureau gemaakte kostenramingen zijn vrijblijvend. Indien blijkt dat de werkelijke kosten meer dan 15 procent hoger zijn dan de schriftelijke kostenraming van Bureau, zal Bureau Opdrachtgever in kennis stellen van deze hogere kosten. De verhoging van de kosten wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na het advies schriftelijk bezwaar maakt tegen een dergelijke verhoging en tegelijkertijd goedkopere alternatieven vermeldt. Kostenverhogingen tot 15 procent hoeven niet afzonderlijk te worden geadviseerd. Een dergelijke afwijking van de kostenraming wordt geacht door Opdrachtgever vanaf het begin te zijn geaccepteerd.

8.5 Indien Opdrachtgever de bestelde werkzaamheden eenzijdig wijzigt of annuleert zonder tussenkomst van Bureau en niettegenstaande andere regelmatige ondersteuning van Bureau, zal Opdrachtgever de alsdan geleverde diensten conform de overeenkomst over vergoedingen aan Bureau betalen en alle gemaakte kosten vergoeden. Tenzij de werkzaamheden worden geannuleerd wegens plichtsverzuim door grove nalatigheid of opzet, dient de klant Bureau bovendien de totale vergoeding (provisie) te betalen die voor deze overeenkomst is overeengekomen, en is de vergoeding [Anrechnungsvergütung] in de zin van artikel 1168 van het Oostenrijks burgerlijk wetboek [AGBG] uitgesloten. Bovendien wordt Bureau gevrijwaard van en gevrijwaard van alle aanspraken van derden, met name van de contractanten van Bureau. Door de betaling van de vergoedingen verwerft de klant geen rechten op het gebruik van reeds uitgevoerde werkzaamheden; concepten, ontwerpen en andere documenten die niet werden uitgevoerd, moeten onverwijld aan Bureau worden teruggegeven.

9. Betaling; Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het honorarium dient onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald, tenzij per geval schriftelijk bijzondere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt voor alle contante en andere in rekening gebrachte kosten. Bureau behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de vergoeding met inbegrip van alle bijkomende verplichtingen.

9.2 Bij betalingsverzuim van Opdrachtgever wordt de wettelijke vertragingsrente tegen het voor handelstransacties geldende tarief in rekening gebracht. In geval van verzuim verplicht Opdrachtgever zich tevens tot vergoeding van de gemaakte aanmanings- en incassokosten aan Bureau, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de juiste afhandeling van de vordering. Hierin zijn in ieder geval begrepen de kosten van twee aanmaningen tegen het markttarief van momenteel minimaal 20 EUR per brief plus die van één aanmaningsbrief van een advocaat die opdracht heeft gekregen om de openstaande vorderingen te innen. Het doen gelden van verdere rechten en vorderingen blijft onverlet.

9.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, kan Bureau onmiddellijke betaling verlangen van diensten of deelprestaties die zijn verricht in het kader van verschillende met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

9.4 Voorts is Bureau niet verplicht tot het verrichten van andere diensten totdat het verschuldigde bedrag is betaald (recht op inhouding van diensten). De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft onverlet.

9.5 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, behoudt Bureau zich het recht voor om onmiddellijke betaling van de totale openstaande schuld te eisen indien termijnen of bijkomende vorderingen niet tijdig worden betaald (versnellingsclausule).

9.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van vorderingen van Bureau met zijn eigen vorderingen, tenzij de vordering van Opdrachtgever schriftelijk door het bureau is erkend of door de rechter is vastgesteld.

10. Titel en auteursrecht

10.1 Bureau behoudt zich het eigendom voor van alle diensten van Bureau, met inbegrip van diensten in verband met presentaties (bijv. suggesties, ideeën, schetsen, voorontwerpen, krabbels, definitieve tekeningen, concepten, negatieven, dia’s), met inbegrip van delen daarvan, alsmede van de afzonderlijke werkstukken en originele ontwerpen, en Bureau kan te allen tijde, met name in geval van beëindiging van de contractuele relatie, eisen dat deze aan Bureau worden geretourneerd. Door het betalen van de vergoedingen verkrijgt Opdrachtgever het recht om de diensten voor het overeengekomen doel te gebruiken. Tenzij anders is overeengekomen zal Opdrachtgever echter uitsluitend in Nederland gebruik maken van de diensten van Bureau. Voor het verkrijgen van rechten op het gebruik en de exploitatie van de diensten van Bureau is in ieder geval volledige betaling van de door Bureau in rekening gebrachte vergoedingen vereist. Indien Opdrachtgever reeds voor die tijd gebruik maakt van de diensten van Bureau, zal dit gebruik gebaseerd zijn op een bruikleenrelatie die te allen tijde kan worden herroepen.

10.2 Wijziging en/of bewerking van diensten van Bureau, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verdere ontwikkeling daarvan door Opdrachtgever of derden die voor Opdrachtgever werkzaam zijn, is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Bureau en, voor zover de diensten auteursrechtelijk zijn beschermd, van de auteur.

10.3 Voor het gebruik van de diensten van Bureau dat verder gaat dan het oorspronkelijk overeengekomen doel en de omvang van het gebruik is de toestemming van Bureau vereist, ongeacht of deze diensten al dan niet auteursrechtelijk zijn beschermd. Als tegenprestatie hebben Bureau en de auteur recht op een afzonderlijke redelijke vergoeding.

10.4 Na afloop van de overeenkomst met Bureau is het gebruik van diensten van Bureau en/of reclamemiddelen waarvoor Bureau concepten of ontwerpen heeft ontwikkeld, eveneens onderworpen aan de toestemming van Bureau, ongeacht of de dienst al dan niet auteursrechtelijk is beschermd.

10.5 In het eerste jaar na beëindiging van de overeenkomst heeft Bureau recht op de volledige vergoeding voor het in lid 4 beschreven gebruik. In het tweede en derde jaar na afloop van het contract heeft Bureau slechts recht op de helft of een vierde van de in het contract overeengekomen vergoeding. Vanaf het vierde jaar na afloop van het contract zijn geen vergoedingen meer verschuldigd.

10.6 Opdrachtgever is jegens Bureau aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik ter hoogte van tweemaal de redelijke vergoeding voor dit gebruik.

11. Identificatiemerken

11.1 Bureau is gerechtigd op alle reclamemiddelen en bij eventuele reclame- en promotieacties te verwijzen naar Bureau en de auteur, indien van toepassing, zonder dat Opdrachtgever hiervoor een vergoeding kan krijgen.

11.2 Bureau is gerechtigd op zijn eigen reclamemiddelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn website, te verwijzen naar zijn huidige of vroegere zakelijke relatie met Opdrachtgever, onder verwijzing naar de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever te allen tijde het recht heeft zijn toestemming schriftelijk in te trekken.

12. Garantie

12.1 Opdrachtgever dient eventuele gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen acht dagen na levering/levering van de dienst door Bureau en verborgen gebreken uiterlijk acht dagen nadat deze schriftelijk zijn geconstateerd, inclusief een beschrijving van het gebrek, te melden; anders wordt de dienst geacht te zijn geaccepteerd. In dat geval is het indienen van garantieclaims of schadeclaims, evenals het recht op het indienen van claims op grond van een fout, uitgesloten.

12.2 Bij een gerechtvaardigde en tijdige melding van gebreken heeft Opdrachtgever recht op verbetering of vervanging van de levering/dienst door Bureau. Bureau zal de gebreken binnen een redelijke termijn herstellen en Opdrachtgever zal Bureau in staat stellen alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor onderzoek en herstel van de gebreken. Bureau is gerechtigd verbetering van de dienstverlening te weigeren indien deze verbetering onmogelijk is of onevenredig hoge kosten voor Bureau met zich meebrengt. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op te zeggen of de vergoeding te verminderen, zoals bepaald in de wet. In geval van verbetering zal de klant de gebrekkige (fysieke) zaak op zijn kosten toesturen.

12.3 Opdrachtgever is tevens verplicht de dienst te onderzoeken op rechtmatigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mededingingsrecht, het merkenrecht, het auteursrecht en het bestuursrecht. Bureau is slechts gehouden tot een grof onderzoek naar de rechtmatigheid. In geval van lichte nalatigheid of nadat hij zijn eventuele waarschuwingsplicht heeft vervuld, is Bureau niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid van de inhoud indien deze door Opdrachtgever is geadviseerd of geaccepteerd.

12.4 De garantietermijn bedraagt zes maanden vanaf de levering/dienstverlening. Het recht van beroep op Bureau zoals gedefinieerd in artikel 933 b (1) AGBG vervalt een jaar na de levering/dienst. Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen in te houden op grond van klachten. Het vermoeden van een beroep op artikel 924 AGBG is uitgesloten.

13. Aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid

13.1 In geval van lichte nalatigheid is aansprakelijkheid van Bureau en zijn medewerkers, aannemers of andere vertegenwoordigers (“Personen”) voor schade aan zaken of vermogensschade van Opdrachtgever uitgesloten, ongeacht of het gaat om indirecte of directe schade, gederfde winst of gevolgschade als gevolg van een gebrek, schade door verzuim, onmogelijkheid, plichtsverzuim, culpa in contrahendo of als gevolg van gebrekkige of onvolledige nakoming. De benadeelde partij dient grove nalatigheid te bewijzen. Voor zover de aansprakelijkheid van Bureau is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn Personen.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van Bureau voor vorderingen die jegens Opdrachtgever worden ingesteld op grond van door Bureau verleende diensten (bijvoorbeeld reclame- en promotieacties) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, mits Bureau aan zijn informatieplicht heeft voldaan of deze, ook door lichte nalatigheid, niet heeft kunnen inzien. Bureau is in het bijzonder niet aansprakelijk voor kosten van gerechtelijke procedures, advocatenkosten van Opdrachtgever of kosten van publicatie van vonnissen of eventuele schadeclaims of andere aanspraken van derden; Opdrachtgever vrijwaart Bureau in dit verband en stelt het schadeloos.

13.3 Vorderingen van Opdrachtgever tot schadevergoeding verjaren zes maanden na kennisneming van de schade en in ieder geval drie jaar na de inbreuk van Bureau. Vorderingen tot schadevergoeding zijn beperkt tot de netto contractwaarde.

14. Gegevensbescherming (visuele nadruk volgens gerechtelijke uitspraken)

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens, te weten naam, beroep, geboortedatum, bedrijfsregisternummer, vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bedrijf, contactpersoon, bedrijfsadres en andere adressen van Opdrachtgever, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, creditcardgegevens, BTW-nummer) elektronisch kunnen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het contract en de ondersteuning van Opdrachtgever en voor de eigen reclame- en promotiedoeleinden van Bureau, bijvoorbeeld door hem aanbiedingen, reclamebrochures of nieuwsbrieven (in papieren of elektronische vorm) te sturen en om te verwijzen naar de huidige of vroegere zakenrelatie met Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat ermee akkoord om tot nader order elektronische post voor reclamedoeleinden te ontvangen.
Deze toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden herroepen via e-mail of brief aan de contactgegevens vermeld in de tekst van deze AV.

15. Toepasselijk recht

De Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende wederzijdse rechten en plichten, alsmede eventuele vorderingen tussen Bureau en Opdrachtgever, zijn onderworpen aan Nederlands recht en de conflictenrechtelijke regels en het VN-kooprecht zijn uitgesloten.

16. Plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie

16.1. De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van Bureau. In geval van verzending gaat het risico over op Opdrachtgever zodra Bureau de goederen heeft geleverd aan de door hem gekozen vervoerder.

16.2 De overeengekomen plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen die in verband met deze contractuele relatie tussen Bureau en Opdrachtgever ontstaan, is de voor het onderwerp en de vestigingsplaats van Bureau bevoegde rechter. In afwijking van het voorgaande is Bureau gerechtigd Opdrachtgever in zijn algemene rechtsgebied te dagvaarden.

16.3 Indien voor de beschrijving van natuurlijke personen uitsluitend de mannelijke vorm wordt gebruikt, dan wordt daarmee in gelijke mate verwezen naar vrouwen en mannen. Indien naar een bepaalde persoon wordt verwezen, wordt het desbetreffende geslachtsspecifieke formulier gebruikt.